Codesch d’ameis

Mes amis – igl amprem codesch d’ameis an rumantsch

Tge è la speisa prefereida? U tgi totga tar la famiglia? Chegl èn per exaimpel dumondas usitadas ainten en “codesch d’ameis”.

Chels codeschs tgi vignan dos agls cumarats per lascher s’inscreiver èn fitg derasos tigls unfants a parteir dalla scoligna. En codesch tgi remna regurdientschas.

L’Uniun Rumantscha Grischun Central ò edia igl amprem codesch d’ameis an rumantsch. Cun „Mes amis“, eneda cun motiv dad Indians ed eneda cun motiv dad animals ègl ossa er pussebel da rimnar regurdientschas an rumantsch.

„Mes amis“ vign regalo allas scolarettas ed agls scolarets dallas scolignas da Savognin, da Lantsch, da Zirang scu er allas scolaras ed agls scolars dall’amprema classa bilingua a Domat. L’Uniun Rumantscha Grischun Central sa legra er schi tattas u tats, madretschas u padregns, ondas u barbas vessan gugent “Mes amis” per regular ad unfants giu la Bassa. Ins po sainz’oter s’annunztgier tar Zegna Pittet-Dosch, zegna.pittet@bluewin.ch.